Winterlandschappen Dennenbomen Besneeuwd ©ot Le Dévoluy 08 12 2021 (5)Winterlandschappen Dennenbomen Besneeuwd ©ot Le Dévoluy 08 12 2021 (5)
©Winterlandschappen Dennenbomen Besneeuwd ©ot Le Dévoluy 08 12 2021 (5)
Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de organisatie van de verkoop van reizen, verblijven en toeristische arrangementen in de zin van de artikelen L.211-1 en L.211-2 van het Wetboek van Toerisme. Overeenkomstig artikel R.211-12 van het Wetboek voor Toerisme worden de bepalingen van de artikelen R.211-3 tot en met R.211-11 van hetzelfde wetboek hieronder weergegeven:

Artikel R211-3

Onverminderd de uitsluitingen voorzien in het derde en vierde lid van artikel L. 211-7, geeft elk aanbod en elke verkoop van reisdiensten of vakanties aanleiding tot het verstrekken van passende documenten die voldoen aan de in deze afdeling vastgestelde regels. In geval van verkoop van vliegtickets of tickets voor lijndiensten die niet vergezeld gaan van diensten in verband met dit vervoer, verstrekt de verkoper aan de koper één of meer tickets voor de gehele reis, uitgegeven door de vervoerder of onder diens verantwoordelijkheid. In geval van vervoer op verzoek moeten de naam en het adres worden vermeld van de vervoerder voor wiens rekening de vervoerbewijzen worden afgegeven. Afzonderlijke facturering van de verschillende onderdelen van één toeristisch pakket ontslaat de verkoper niet van de verplichtingen die hem door de wettelijke bepalingen van deze afdeling worden opgelegd.

Artikel R211-3-1

De uitwisseling van precontractuele informatie of de verstrekking van contractvoorwaarden geschiedt schriftelijk. Zij kunnen langs elektronische weg worden verricht onder de voorwaarden inzake geldigheid en uitoefening als bedoeld in de artikelen 1369-1 tot en met 1369-11 van het Burgerlijk Wetboek. De naam of bedrijfsnaam en het adres van de verkoper en de vermelding van zijn inschrijving in het in artikel L. 141-3, onder a), bedoelde register of, in voorkomend geval, de naam, het adres en de vermelding van de inschrijving van de in artikel R. 211-2, tweede alinea, bedoelde federatie of unie worden vermeld.

Artikel R211-4

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, moet de verkoper de consument informatie verstrekken over de prijzen, de data en andere elementen van de diensten die ter gelegenheid van de reis of het verblijf worden verleend, zoals:

1° De bestemming, middelen, kenmerken en categorieën van het gebruikte vervoer;

2° Het type accommodatie, de ligging, het comfortniveau en de belangrijkste kenmerken ervan, de goedkeuring en de toeristische classificatie volgens de voorschriften of gebruiken van het gastland;

3° De aangeboden cateringdiensten;

4° De beschrijving van de reisroute wanneer het een rondreis betreft

5° De administratieve en gezondheidsformaliteiten die moeten worden vervuld door onderdanen of door onderdanen van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in geval van met name grensoverschrijdingen, alsmede de termijnen waarbinnen deze moeten worden vervuld;

6° De bezoeken, excursies en andere diensten die deel uitmaken van het pakket of die tegen betaling kunnen worden aangeboden;

7° De minimum- of maximumomvang van de groep die de reis of het verblijf mogelijk maakt en, indien voor de reis of het verblijf een minimumaantal deelnemers geldt, de termijn waarbinnen de consument moet worden geïnformeerd in geval van annulering van de reis of het verblijf; Deze datum mag niet worden vastgesteld op minder dan eenentwintig dagen voor het vertrek;

8° Het bedrag of percentage van de prijs dat bij het sluiten van de overeenkomst als voorschot moet worden betaald, alsmede het tijdschema voor de betaling van het saldo;

9° De voorwaarden voor prijsherziening zoals in de overeenkomst bepaald overeenkomstig artikel R. 211-8;

10° De opzeggingsvoorwaarden van contractuele aard;

11° De opzeggingsvoorwaarden bepaald in de artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11;

12° Informatie betreffende de facultatieve intekening op een verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt of een bijstandsovereenkomst die bepaalde specifieke risico’s dekt, met name de kosten van repatriëring in geval van ongeval of ziekte;

13° Wanneer de overeenkomst luchtvervoerdiensten omvat, de informatie, voor elk vluchtsegment, voorzien in de artikelen R. 211-15 tot R. 211-18.

Artikel R211-5

De vooraf aan de consument verstrekte informatie is bindend voor de verkoper, tenzij deze zich uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden bepaalde elementen ervan te wijzigen. In dat geval moet de verkoper duidelijk aangeven in hoeverre deze wijziging kan worden aangebracht en op welke elementen. In ieder geval moeten de in de voorafgaande informatie aangebrachte wijzigingen aan de consument worden meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel R211-6

De tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst moet schriftelijk worden opgesteld, in tweevoud, waarvan één aan de koper wordt overhandigd, en door beide partijen worden ondertekend. Wanneer de overeenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, zijn de artikelen 1369-1 tot en met 1369-11 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Het contract moet de volgende clausules bevatten:

1° De naam en het adres van de verkoper, zijn garant en zijn verzekeraar, alsmede de naam en het adres van de organisator;

2° De bestemming(en) van de reis en, in geval van een gesplitst verblijf, de verschillende periodes en hun data;

3° De gebruikte vervoermiddelen, kenmerken en categorieën van vervoer, de data en plaatsen van vertrek en terugkeer ;

4° Het type accommodatie, de ligging, het comfortniveau en de belangrijkste kenmerken ervan, alsmede de toeristische classificatie volgens de voorschriften of gewoonten van het gastland;

5° De aangeboden cateringdiensten;

6° De route wanneer het een rondreis betreft;

7° De bezoeken, excursies of andere diensten die in de totale prijs van de reis of het verblijf zijn begrepen;

8° De totale prijs van de gefactureerde diensten, alsmede de vermelding van een eventuele herziening van deze facturering krachtens de bepalingen van artikel R. 211-8

9° De vermelding, indien van toepassing, van de vergoedingen of belastingen in verband met bepaalde diensten zoals landings-, ontschepings- of inschepingsrechten in havens en luchthavens, toeristenbelasting wanneer deze niet in de prijs van de verleende dienst(en) zijn begrepen;

10° Het tijdschema en de betalingsvoorwaarden van de prijs; de laatste betaling door de koper mag niet minder bedragen dan 30% van de prijs van de reis of het verblijf en moet worden verricht bij de overhandiging van de documenten die de reis of het verblijf mogelijk maken;

11° De door de koper gevraagde en door de verkoper aanvaarde bijzondere voorwaarden;

12° De voorwaarden waaronder de koper bij de verkoper een klacht kan indienen wegens niet-uitvoering of slechte uitvoering van de overeenkomst, een klacht die zo spoedig mogelijk moet worden behandeld, met alle middelen die een ontvangstbevestiging door de verkoper mogelijk maken, en in voorkomend geval schriftelijk moet worden meegedeeld aan de betrokken reisorganisator en dienstverlener;

13° De termijn voor het informeren van de koper in geval van annulering van de reis of het verblijf door de verkoper in het geval dat de voltooiing van de reis of het verblijf gekoppeld is aan een minimum aantal deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van 7° van artikel R. 211-4;

14° Annuleringsvoorwaarden van contractuele aard;

15° Annuleringsvoorwaarden voorzien in de artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-10. 211-11;

16° Gegevens over de gedekte risico’s en het bedrag van de waarborgen in het kader van de verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van de professionele wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper dekt;

17° Gegevens over de verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van bepaalde door de koper gesloten gevallen van annulering dekt (polisnummer en naam van de verzekeraar) alsmede die betreffende de bijstandsovereenkomst die bepaalde specifieke risico’s dekt, met name de repatriëringskosten in geval van ongeval of ziekte; in dat geval moet de verkoper de koper een document overhandigen waarin ten minste de gedekte en de uitgesloten risico’s worden vermeld;

18° De termijn om de verkoper te informeren in geval van overdracht van de overeenkomst door de koper;

19° De verbintenis om de koper ten minste tien dagen voor de geplande datum van zijn vertrek de volgende informatie te verstrekken:

a) De naam, het adres en het telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de verkoper of, bij gebreke daarvan, de namen, adressen en telefoonnummers van plaatselijke organisaties die de consument in geval van moeilijkheden kunnen helpen of, bij gebreke daarvan, het telefoonnummer dat het mogelijk maakt met spoed contact op te nemen met de verkoper;

b) Voor reizen en vakanties voor minderjarigen in het buitenland, een telefoonnummer en een adres waarmee rechtstreeks contact kan worden opgenomen met het kind of de persoon die verantwoordelijk is voor zijn of haar vakantie ter plaatse;

20° De clausule die voorziet in annulering en terugbetaling zonder boete van de door de koper betaalde bedragen in geval van niet-naleving van de informatieplicht bedoeld in 13° van artikel R. 211-4;

21° De verbintenis om de koper tijdig voor de aanvang van de reis of het verblijf de vertrek- en aankomsttijden mee te delen.

Artikel R211-7

De koper kan zijn overeenkomst overdragen aan een cessionaris die aan dezelfde voorwaarden voldoet als hij voor de reis of het verblijf, zolang deze overeenkomst geen gevolg heeft gehad. Tenzij anders is bepaald, moet de opdrachtgever de verkoper uiterlijk zeven dagen voor het begin van de reis in kennis stellen van zijn beslissing met elk middel dat een ontvangstbevestiging mogelijk maakt. In het geval van een cruise wordt deze termijn verlengd tot vijftien dagen. Deze overdracht is in geen geval onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de verkoper.

Artikel R211-8

Wanneer de overeenkomst een uitdrukkelijke mogelijkheid tot prijsherziening bevat, binnen de in artikel L. 211-12, moet zij de precieze berekeningswijze vermelden, zowel naar boven als naar beneden, van de prijsvariaties, en met name het bedrag van de vervoerskosten en de daarmee verband houdende belastingen, de valuta(‘s) die de prijs van de reis of het verblijf kunnen beïnvloeden, het gedeelte van de prijs waarop de variatie van toepassing is, de koers van de valuta(‘s) die als referentie is (zijn) gebruikt bij de vaststelling van de in de overeenkomst vermelde prijs.

Artikel R211-9

Wanneer de verkoper vóór het vertrek van de koper een wijziging moet aanbrengen in een van de wezenlijke bestanddelen van de overeenkomst, zoals een aanzienlijke verhoging van de prijs, en wanneer hij de in 13° van artikel R bedoelde informatieplicht niet nakomt. 211-4, kan de koper, onverminderd eventuele vorderingen tot vergoeding van geleden schade, en na door de verkoper te zijn ingelicht met alle middelen die een ontvangstbevestiging mogelijk maken:

– ofwel zijn contract opzeggen en zonder boete de onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen verkrijgen;

– ofwel de wijziging of de door de verkoper voorgestelde vervangende reis aanvaarden; een aanhangsel bij het contract waarin de aangebrachte wijzigingen worden vermeld, wordt dan door de partijen ondertekend; de eventuele prijsvermindering wordt in mindering gebracht op de bedragen die de koper eventueel nog verschuldigd is en, indien de reeds door de koper verrichte betaling de prijs van de gewijzigde dienst overschrijdt, moet het overschot hem worden terugbetaald vóór de datum van zijn vertrek.

Artikel R211-10

In het geval bedoeld in artikel L. 211-14, wanneer de verkoper vóór het vertrek van de koper de reis of het verblijf annuleert, moet hij de koper daarvan in kennis stellen met elk middel dat hem in staat stelt een ontvangstbewijs te verkrijgen; de koper verkrijgt, onverminderd elk beroep op vergoeding van eventueel geleden schade, van de verkoper de onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen zonder boete; de koper ontvangt in dit geval een vergoeding die ten minste gelijk is aan de boete die hij zou hebben moeten betalen indien de annulering op die datum aan hem te wijten was geweest. De bepalingen van dit artikel beletten geenszins het sluiten van een minnelijke schikking voor de aanvaarding door de koper van een door de verkoper voorgestelde vervangende reis of vakantie.

Artikel R211-11

Wanneer de verkoper na het vertrek van de koper niet in staat is een overwegend deel van de in de overeenkomst voorziene diensten te verrichten dat een niet te verwaarlozen percentage van de door de koper betaalde prijs vertegenwoordigt, moet de verkoper onmiddellijk de volgende maatregelen treffen, onverminderd zijn eventueel verhaal tot vergoeding van geleden schade:

– hetzij diensten aanbieden ter vervanging van de aangeboden diensten, eventueel tegen meerkosten, en indien de door de koper aanvaarde diensten van mindere kwaliteit zijn, moet de verkoper de koper bij diens terugkeer het prijsverschil vergoeden;

– of, indien hij geen vervangende dienst kan voorstellen of indien deze door de koper om gegronde redenen wordt geweigerd, de koper zonder extra kosten vervoersbewijzen ter beschikking te stellen om zijn terugkeer te waarborgen onder voorwaarden die gelijkwaardig kunnen worden geacht aan de plaats van vertrek of aan een andere door beide partijen aanvaarde plaats. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in geval van niet-nakoming van de verplichting voorzien in 13° van artikel R. 211-4.

Artikel R211-13

De koper kan zich niet meer beroepen op het voordeel van het beding voorzien in 20° van artikel R. 211-6 nadat de prestatie is verricht.

 

PARTICULIERE VERKOOPVOORWAARDEN

Devoluy Tourist Office

De Dévoluy Tourist Office is, in het kader van de wet van 13 juli 1992, ingeschreven in het register van reis- en vakantieorganisatoren onder nummer IM005110014. Als zodanig kan zij zorgen voor de reservering en verkoop van alle soorten vrijetijds- en receptiediensten in haar werkgebied. Het vergemakkelijkt de benadering van het publiek door het een keuze te bieden uit talrijke diensten. Het toeristenbureau van Dévoluy is een plaatselijke toeristische organisatie, die ter beschikking staat van dienstverleners die een marketingovereenkomst met haar hebben gesloten. De Dienst voor Toerisme van Dévoluy heeft een verzekeringscontract afgesloten met de maatschappij MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72 000 Le Mans – FRANCE, die haar Professionele Burgerlijke Aansprakelijkheid garandeert, evenals een financiële garantie bij COVEA CAUTION, 10 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72 000 Le Mans – FRANCE.

Toepassing van de bijzondere verkoopvoorwaarden

De hieronder omschreven voorwaarden zijn van toepassing op de reservering van toeristische pakketten (logies, verblijf en activiteiten…). Ze zijn van toepassing op telefonische boekingen en ook op boekingen die “online” op de website zijn gemaakt en betaald: www.ledevoluy.com

Informatie

Het wordt uitdrukkelijk verklaard in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van wet nr. 92-645 van 13 juli 1992 dat de informatie die voorkomt in de documenten die zijn gepubliceerd door de Dienst voor Toerisme of op de websites www.ledevoluy.com kan worden onderworpen aan bepaalde wijzigingen die vóór de ondertekening van het contract ter kennis van de klant worden gebracht, met uitzondering van die betreffende bepaalde diensten die slechts gedurende bepaalde seizoenen geopend zijn of om technische of klimatologische redenen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gesloten, gewijzigd of geannuleerd. De foto’s en beschrijvingen zijn niet contractueel maar slechts informatief: het toeristenbureau let er echter op de klant zo nauwkeurig mogelijk te informeren.

Verantwoordelijkheid

De Dienst voor Toerisme van Dévoluy is verantwoordelijk op grond van artikel L211-16 van het Wetboek voor Toerisme, dat bepaalt: “Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de in artikel 1 genoemde handelingen verricht, is van rechtswege jegens de koper verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen door hemzelf dan wel door andere dienstverleners moeten worden uitgevoerd, onverminderd zijn recht van regres jegens deze laatste. Zij kan zich echter geheel of gedeeltelijk van haar aansprakelijkheid ontheffen door te bewijzen dat de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de koper, of aan een onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde die geen verband houdt met de in het contract voorziene dienstverlening, of aan een geval van overmacht.”

Reservering en betaling

Reserveringen kunnen telefonisch worden gedaan bij het Office du Tourisme van Dévoluy (04 92 58 91 91) of via de internetsite: www.ledevoluy.com De reservering wordt definitief wanneer de klant aan DEVOLUY TOURIST OFFICE een voorschot van 30% van het totale bedrag van de dienst, de administratieve kosten van 15€ en, indien van toepassing, de volledige premie van de annuleringsverzekering heeft betaald. Na ontvangst van de aanbetaling wordt een contract met de verschillende geboekte diensten aan de klant toegezonden. De betaling van het voorschot impliceert de aanvaarding van het contract en van deze verkoopsvoorwaarden. Het saldo moet, zonder aanmaning van onze kant, uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf aan L’OFFICE DE TOURISME DU DEVOLUY worden overgemaakt. Voor een reservering die minder dan 30 dagen voor de datum van het verblijf wordt gemaakt, wordt de betaling in één keer voldaan. Na ontvangst van het saldo wordt het reserveringsdossier naar de klant gestuurd. Deze laatste heeft de waarde van een waardebon en stelt de klant in staat ter plaatse van de daarin vermelde diensten gebruik te maken. Voor een online reservering wordt het voorschot (of het geheel indien minder dan 30 dagen) betaald met een creditcard (beveiligde online betaling) en het saldo per cheque, vakantiecheques, postwissel of creditcard (telefonisch). Voor een telefonische reservering dient de betaling te geschieden per cheque, vakantiecheque, postwissel of creditcard (telefonisch). Betalingen per cheque dienen te worden overgemaakt aan : OFFICE DE TOURISME DU DEVOLUY. De klant die deze bepalingen niet respecteert, wordt geacht zijn verblijf te hebben geannuleerd, tenzij eerder overeengekomen.

Prijzen

Onze prijzen zijn vastgesteld in Euros. Alle betalingen moeten gebeuren in euro. Voor elke reservering van een toeristisch pakket brengt de reserveringscentrale 10 euro administratiekosten in rekening. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan de aangegeven prijs. Onze prijzen omvatten het huurbedrag en de kosten (vaste prijs voor elektriciteit, water en verwarming) en eventuele diensten die op het moment van de reservering worden vastgesteld. Onze prijzen zijn exclusief de toeristenbelasting, de borg en alle diensten die op het moment van de reservering niet zijn gedefinieerd. Al deze toeslagen moeten rechtstreeks aan de dienstverlener worden betaald. De prijzen zijn inclusief alle belastingen en inclusief BTW tegen het geldende tarief. Elke latere wijziging van het geldende BTW-tarief of elke invoering van nieuwe belastingen op de aangeboden diensten zal automatisch leiden tot een wijziging van de prijs inclusief BTW.

Duur

De klant kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van de huurperiode in de lokalen te blijven.

Aankomst/vertrek

De klant dient aan te komen op de gespecificeerde dag en op de tijdstippen vermeld in het boekingsdossier of de omwisselbon. In geval van verlate of vertraagde aankomst of verhindering op het laatste moment moet de klant de dienstverlener rechtstreeks informeren, wiens adres en telefoonnummer op de ruilvoucher of het reserveringsdossier vermeld staan. Niet-naleving van het tijdschema kan tot gevolg hebben dat de dienstverlener de dienst niet kan verlenen. De wegens deze vertraging niet afgenomen diensten blijven verschuldigd en geven geen aanleiding tot enige terugbetaling. De huurder dient de accommodatie bij vertrek schoon achter te laten. Tijdens de gehele dienstverlening verbindt de klant zich ertoe het huishoudelijk reglement na te leven. Als het gedrag of de kleding van de klanten het goede verloop van de dienst in gevaar kan brengen, kan de dienstverlener de klant weigeren of de dienst zelfs inkorten zonder schadevergoeding te eisen.

Capaciteit

Het contract wordt opgesteld voor een precies aantal personen. Indien dit aantal afwijkt, behoudt de Dienst voor Toerisme of de dienstverlener zich het recht voor het contract te annuleren (het bedrag van het verblijf blijft bij de Dienst voor Toerisme) of een toeslag te ontvangen. Als het aantal deelnemers de beschikbare capaciteit overschrijdt, kan de dienstverlener extra gasten weigeren.

Borgsom

Bij het overhandigen van de sleutels vraagt de dienstverlener een borgsom. Het bedrag van deze waarborgsom wordt vrij bepaald door elke accommodatieverschaffer en kan per accommodatie verschillen.

Huisdieren

Huisdieren zijn in bepaalde accommodaties toegestaan, meestal tegen betaling van een vergoeding bij aankomst. De klant moet rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van de accommodatie om zich ervan te vergewissen dat huisdieren worden geaccepteerd en wat de voorwaarden voor hun aanwezigheid zijn.

Recht van herroeping

In toepassing van artikel L121-20-4 van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op de levering van diensten op het gebied van accommodatie, vervoer, catering en vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of volgens een bepaalde periode moeten worden geleverd. Bijgevolg kan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, geen enkel verzoek om terugbetaling in aanmerking worden genomen zodra de reservering is gevalideerd.

Annulering

Elke annulering moet per aangetekende brief worden meegedeeld. De datum van ontvangst van deze brief dient als referentie voor de toepassing van de volgende inhoudingen: – Meer dan 30 dagen: dossierkosten. – Tussen 30 en 15 dagen: 25% van de dienst – Tussen 14 en 3 dagen: 75% van de dienst – 2 dagen of no show: 100% van de dienst Annuleringskosten worden berekend op de totale prijs van de dienst. In geval van onderbreking van de dienst door de klant, vindt geen terugbetaling plaats, tenzij de reden van de onderbreking gedekt wordt door de annuleringsverzekering waarvan de klant profiteert.

Annulering door toedoen van de verkoper

In het kader van een zogenaamd vakantiepakket (een vakantie die bestaat uit meerdere diensten die door verschillende operators worden aangeboden) kan het Dévoluy Office du Tourisme zich genoodzaakt zien een vakantie of een activiteit die deel uitmaakt van een vakantiepakket te wijzigen of te annuleren in geval van externe gebeurtenissen waarover het geen controle heeft.

In voorkomend geval zal het Dévoluy Office du Tourisme de klant een vervangend vakantiepakket of activiteit aanbieden. In geval van weigering door de klant zal het Office du Tourisme van Dévoluy een creditnota opstellen voor het bedrag van de totale waarde van de reeds betaalde bedragen indien het een verblijf betreft, voor het totale bedrag van de activiteit indien de annulering een activiteit betreft die deel uitmaakt van een verblijf.

Annuleringsverzekering

Het Office du Tourisme van Dévoluy stelt een annuleringsverzekering voor: 27€ voor een toeristisch pakket.

Een verzekerde kan genoodzaakt zijn een dienst of verblijf te annuleren of te onderbreken wegens een van de volgende gebeurtenissen:

– Een ongeval, ernstige ziekte of overlijden van een van de verzekerden, zijn/haar echtgenoot, hun ascendenten of descendenten, waarbij de ernst van het ongeval of de ziekte door een medische autoriteit moet worden vastgesteld.

– Materiële schade die de roerende of onroerende goederen van een van de verzekerden aantast en zijn dringende en dwingende aanwezigheid vereist om de noodzakelijke conservatoire handelingen te verrichten.

De verzekeraar garandeert de verzekerde dan:

– Vergoeding van de kosten voor annulering van de reis of de vakantieverhuur.

– Het door de reisorganisator of het verhuurbedrijf niet vergoede deel van de niet gebruikte dagen als gevolg van de onderbreking van de reis of de verhuur.

– De terugbetaling van de volgende eerder gemaakte kosten: lessen of cursussen, huur van materiaal, liftpassen, die als gevolg van een verzekerde gebeurtenis niet konden worden gebruikt

– De terugbetaling van de bijdragen die overeenkomen met de garanties van dit contract, voor zover deze zijn onderschreven (met uitzondering van de onderhavige garantie).

Verzekering

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die door zijn schuld ontstaat. Hij wordt verzocht na te gaan of hij een zogenaamde “vakantieverzekering” heeft via zijn persoonlijke verzekering. Zo niet, dan is het sterk aan te raden een dergelijke verzekering af te sluiten.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van het contract moet binnen 7 dagen na het verblijf per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het toeristenbureau van Dévoluy worden gestuurd. Indien dit niet gebeurt, zal het toeristenbureau geen enkele klacht aanvaarden. Elk geschil met betrekking tot de huur en/of de exploitatie ter plaatse moet met de dienstverlener worden geregeld. Het toeristenbureau is niet bevoegd om te bemiddelen tussen de huurder en de accommodatieverschaffer voor alle gegevens die geen verband houden met de verkoop van de dienst.

Persoonsgegevens

De door de klant op de website www.ledevoluy.com meegedeelde persoonsgegevens, waaronder het nummer, de naam en het adres van de creditcard, maken de verwerking en uitvoering van zijn bestellingen mogelijk en worden dankzij coderingssoftware versleuteld om te voorkomen dat ze bij verzending via internet kunnen worden gelezen. Het gebruik van de op de online verkoopsite aanwezige databases is uitsluitend bestemd voor het gebruik van de Dienst voor Toerisme van Dévoluy. Zij mogen in geen geval worden verkocht of overgedragen aan een derde, met uitzondering van de overdracht aan de dienstverlener(s) van het klantenbestand. De klant heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om dit recht uit te oefenen dient hij/zij contact op te nemen met het toeristenbureau van Dévoluy.

Sluiten